[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: اعضا - سید حسین ابطحی ایوری ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر سید حسین ابطحی ایوری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 Comparing interval and continuous exercise training regimens on neurotrophic factors in rat brain Mohammad Esmaiel Afzalpour--- Hossein Taheri Chadorneshin--- Mohsen Foadoddin--- Hossein Abtahi Eivari Physiology & Behavior 147 (2015) 78–83 2015 مقاله کامل پژوهشي اصيل
2 Regulation of luteinizing hormone receptor in hippocampal neurons following different long-lasting treatment s of castrated adult rats H Abtahi--- M Shabani--- S B Jameie--- A H Zarnani--- S Talebi--- N Lackpour--- H Heidari-Vala--- H Edalatkhah--- M A Akhondi--- M Amiri--- A R Mahmoudi--- M R Sadeghi Indian journal of experimental biology: Vol. 51, March 2013, pp. 218-227 2013 مقاله کامل پژوهشي اصيل
3 Regulation of luteinizing hormone receptor in hippocampal neurons following different long-lasting treatment s of castrated adult rats H Abtahi--- M Shabani--- S B Jameie--- A H Zarnani--- S Talebi--- N Lackpour--- H Heidari-Vala--- H Edalatkhah--- M A Akhondi--- M Amiri--- A R Mahmoudi--- M R Sadeghi Clinical Biochemistry: Vol 44, No 13S, p S169 2011 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
4 The effect of GC distribution on melting curve analysis in real-time PCR Hosein Abtahi--- Mohammad Reza Sadeghi--- Mohammad Shabani--- Haleh Edalatkhah--- Reza Hadavi--- Mohammad Mahdi Akhondi--- SaeedTalebi Clinical Biochemistry: Vol 44, No 13S, p S264 2011 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
5 Causes of bimodal melting curve:Asymmetric guaninecytosine (GC) distribution causing two peaks in meltingcurve and affecting their shapes Hosein Abtahi--- Mohammad Reza Sadeghi--- Mohammad Shabani--- Haleh Edalatkhah--- Reza Hadavi--- Mohammad Mehdi Akhondi--- Saeed Talebi African Journal of Biotechnology: Vol. 10(50), pp. 10196-10203, 5 September, 2011 2011 مقاله کامل پژوهشي اصيل
6 اثر تمرین تناوبی شدید روی عامل نروتروفیک مشتق از مغز و عامل نروتروفیک مشتق از سلول گلیال مغز موش های صحرایی حسین طاهری چادرنشین--- محمداسماعیل افضل پور--- محسن فوادالدینی--- حسین ابطحی مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار : دوره 22 ، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت ماه 1394 1394 مقاله کامل پژوهشي اصيل
7 تاثیر مصرف عناب بر ظرفیت ضد اکسایشی تام و پراکسیداسیون لیپیدی زنان بعد از یک جلسه تمرین مقاومتی شدید محمداسماعیل افضل پور--- اعظم رضازاده--- سید حسین ابطحی ورزش و علوم زیست حرکتی: سال ششم ، شماره 1 ، پیاپی 11 ، بهار و تابستان 1393 1393 مقاله کامل پژوهشي اصيل
8 اثر تمرین ورزشی شدید بر پراکسیدهیدروژن، عامل نکروز تومور آلفا و نروتروفین های منتخب در مغز موش صحرایی حسین طاهری چادر نشین--- محمد اسماعیل افضل پور--- حسین ابطحی--- محسن فوادالدینی فصل نامه افق دانش : دوره 20 ، شماره 4 ، زمستان 1393 1393 مقاله کامل پژوهشي اصيل
:: ::
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 92 queries by YEKTAWEB 4419