[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: اعضا - جهانشیر توکلی زاده ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر جهانشیر توکلی زاده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
افتخارات و جوايز
# عناوین جوایز و افتخارات تاریخ دریافت
1 لوح سپاس از معاون دانشجويي و فرهنگي و مسؤل اداره مشاوره و سلامت روان دانشگاه به مناسبت روز جهانی روانشناس در سال 1397 1397
2 لوح سپاس از معاون دانشجويي و فرهنگي و مسؤل اداره مشاوره و سلامت روان دانشگاه به مناسبت روز جهانی روانشناس در سال 1396 1396
3 لوح تقدير به عنوان عضو کميته داوران گروه تحصصي علوم پزشکي کميسيون انتخاب طرح هاي پژوهشي هاي برتر دانشگاهي و مراکز تحقيقاتي استان از معاو� 1394
4 لوح سپاس از معاون دانشجويي و فرهنگي و مسؤل اداره مشاوره و سلامت روان دانشگاه به مناسبت تلاش و همکاري با اداره مشاوره دانشجويي دانشگاه در س 1395
5 لوح تقدير و دريافت جايزه به عنوان پژوهشگر فعال سال 1394 دانشگاه علوم پزشگي گناباد 1394
6 لوح سپاس از معاون دانشجويي و فرهنگي و مسؤل اداره مشاوره و سلامت روان دانشگاه به مناسبت تلاش و همکاري با اداره مشاوره دانشجويي دانشگاه در سال 1394
7 لوح تقدير و دريافت جايژه برای ارتقاء مرتبه به دانشياری و تشکر و فدردانی از تلاش و کوشش در ارتقاء و توسعه دانشگاه در هفته معلم از دانشگاه ع پ 1393
8 لوح تقدير و دريافت جايزه به عنوان پژوهشگر برتر از دانشگاه علوم پزشگي گناباد 1391
9 لوح تقدير و دريافت جايزه به عنوان پژوهشگر برتر در سال 1392 از دانشگاه علوم پزشگي گناباد 1392
10 لوح تقدير به عنوان داور کميسيون انتخاب پژوهش هاي برتر دانشگاهي و مراکز تحقيقاتي استان از رئيس دانشگاه پزشکي مشهد و رئيس کميته علمي هفته پژو 1390
11 لوح تقدير و دريافت جايزه به عنوان پژوهشگر پيشکسوت دانشگاه از دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1389
12 لوح تقدير و دريافت جايزه به عنوان استاد نمونه دانشگاه از دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1389
13 لوح تقدير و دريافت جايزه به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشگي گناباد 1390
14 لوح تقدير به عنوان پژوهشگر نمونه شهرستان گناباد از فرماندار و رئيس ستاد هفته پژوهش و فناوري شهرستان گناباد 1390
15 لوح تقدير به عنوان داور کميسيون انتخاب پژوهش هاي برتر دانشگاهي و مراکز تحقيقاتي استان از رئيس دانشگاه پزشکي مشهد و رئيس کميته علمي هفته پژو 1389
16 لوح تقدير از فرمانده دانشگاه انتظامي تهران بمناسبت تلاش و همکاري در ارتقاء سطح بهداشت رواني 1385
17 تقدير و تشکر به عنوان داور کميسيون انتخاب پژوهش هاي برتر دانشگاهي و مراکز تحقيقاتي استان از رئيس کميته علمي ستاد گراميداشت هفته پژوهش و فناو 1388
18 Appreciation letter and Receipt of the Award as active researcher of Gonabad Faculty of Medical Sciences 201-2002
19 Appreciation letter and Receipt of the Award as Superior researcher of Gonabad Faculty of Medical Sciences 2002-2003
20 Selection of three research projects by myself and colleagues as the top 10 research projects implemented in the health system (HSR) of Gonabad 2001-2008
21 Letter of Appreciation from the Commander of Tehran Police University regarding the efforts and cooperation in improving the level of mental health 2007
22 Appreciation letter as a scientific referee of the Commission of the Selection of Top Academic Researches and Research Centers in the Province 2010
23 Appreciation letter as a scientific referee of the Commission of the Selection of Top Academic Researches and Research Centers in the Province 2011
24 Appreciation letter and Receipt of the Award as Pioneering researcherof Gonabad University of Medical Sciences 2011
25 Appreciation letter and Receipt of the Award as Top faculty member of Gonabad University of Medical Sciences 2011
26 Appreciation letter and Receipt of the Award as Superior researcher of Gonabad University of Medical Sciences 2012
27 Appreciation letter and Receipt of the Award as top researcher from Governor of Gonabad 2012
28 Appreciation letter as a scientific referee of the Commission of the Selection of Top Academic Researches and Research Centers in the Province 2012
29 Appreciation letter and Receipt of the Award as Superior researcher of Gonabad University of Medical Sciences 2013
30 Appreciation letter and Receipt of the Award as Superior researcher of Gonabad University of Medical Sciences 2014
31 Appreciation letter and Receipt of the award to Promote Associate professor Degree, and Acknowledgments for Promoting and Developing the University. 2015
32 Acknowledgments from the Student &Cultural Deputy of the University &the Head of the Department of Counseling and Mental Health of the University 2016
33 Appreciation letter and Receipt of the Award as Superior researcher of Gonabad University of Medical Sciences 2016
34 Appreciation letter as a scientific referee of the Commission of the Selection of Top Academic Researches and Research Centers in the Province 2016
35 Acknowledgments from the Student &Cultural Deputy of the University &the Head of the Department of Counseling and Mental Health of the University 2017
36 Acknowledgments from the Student &Cultural Deputy of the University &the Head of the Department of Counseling and Mental Health of the University 2017
37 Acknowledgments from the Student &Cultural Deputy of the University &the Head of the Department of Counseling and Mental Health of the University 2018
38 Appreciation letter and Receipt of the Award as Top faculty member of Gonabad University of Medical Sciences 2018
39 تقديرنامه به منظور فعاليت هاي چشمگير در برنامه ستاد ارزشيابي بهداشت رواني کشور 1374
40 لوح تقدير و دريافت جايزه ويژه به عنوان مشاور نمونه دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور (وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشکي) ازمشاور محترم رييس جمهور 1378
41 لوح تقدير به مناسبت مرکزخدمات مشاوره اي وراهنمايي نمونه دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور در دوره مسوليت اينجانب. 1379
42 لوح سپاس و دريافت جايزه به عنوان عضو فعال پروهشي دانشکده علوم پزشکي گناباد 1379-80
43 انتخاب مرکزخدمات مشاوره اي و راهنمايي دانشگاه ع پ گناباد به عنوان مرکز نمونه در ميان دانشگاه هاي ع پ کشور در دوره مسئوليت ا ينجانب 1380-81
44 لوح تقدير و دريافت جايزه به عنوان عضو فعال پژوهشي دانشکده علوم پزشکي گناباد 1380-81
45 لوح سپاس و دريافت جايزه به عنوان پژوهشگر برتر دانشکدهعلوم پزشکي گناباد 1381-82
46 انتخاب سه طرح پژوهشي اينجانب و همکاران به عنوان 10 طرح پژوهشي برتر اجراشده در نظام سلامت(HSR) دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1386- 1380
47 The choice of the consulting and guidance services center of Gonabad University as the sample center among the universities of the of the country du 2001-2002
48 The selection of the consulting and guidance services center of Gonabad University as the sample center among the universities of medical sciences of 2000-2001
49 Appreciation letter as excellent center of student guidance and counseling of Medical Sciences Universities in my period of responsibility 2000
50 Acknowledgment for the purpose of significant activities at the program of the Mental Health Assessment Center of the country 1995
51 Acknowledgment and Receipt of the Special Award as a excellent Consultant of the Medical Sciences Universities of the country from Presedent 1999
52 لوح تقدير و دريافت جايزه به عنوان استاد نمونه دانشگاه در سال 1396 از دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي - درماني گناباد 1397
:: ::
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 97 queries by YEKTAWEB 4256