[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: اعضا - جهانشیر توکلی زاده ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دكتر جهانشیر توکلی زاده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
افتخارات و جوايز
# عناوین جوایز و افتخارات تاریخ دریافت
1 انتخاب سه طرح پژوهشي اينجانب و همکاران به عنوان 10 طرح پژوهشي برتر اجراشده در نظام سلامت(HSR) دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1386- 1380
2 لوح سپاس و دريافت جايزه به عنوان پژوهشگر برتر دانشکدهعلوم پزشکي گناباد 82-1381
3 لوح سپاس و دريافت جايزه به عنوان عضو فعال پروهشي دانشکده علوم پزشکي گناباد 80-1379
4 لوح تقدير و دريافت جايزه به عنوان عضو فعال پژوهشي دانشکده علوم پزشکي گناباد 81-1380
5 انتخاب مرکزخدمات مشاوره اي و راهنمايي دانشگاه ع پ گناباد به عنوان مرکز نمونه در ميان دانشگاه هاي ع پ کشور در دوره مسئوليت ا ينجانب 1381-1380
6 لوح تقدير به مناسبت مرکزخدمات مشاوره اي وراهنمايي نمونه دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور در دوره مسوليت اينجانب. 1379
7 تقديرنامه به منظور فعاليت هاي چشمگير در برنامه ستاد ارزشيابي بهداشت رواني کشور 1374
8 لوح تقدير و دريافت جايزه ويژه به عنوان مشاور نمونه دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور (وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشکي) ازمشاور محترم رييس جمهور 1378
9 لوح تقدير از فرمانده دانشگاه انتظامي تهران بمناسبت تلاش و همکاري در ارتقاء سطح بهداشت رواني
10 تقدير و تشکر به عنوان داور کميسيون انتخاب پژوهش هاي برتر دانشگاهي و مراکز تحقيقاتي استان از رئيس کميته علمي ستاد گراميداشت هفته پژوهش و فناو 1388
11 لوح تقدير به عنوان داور کميسيون انتخاب پژوهش هاي برتر دانشگاهي و مراکز تحقيقاتي استان از رئيس دانشگاه پزشکي مشهد و رئيس کميته علمي هفته پژو 1389
12 لوح تقدير و دريافت جايزه به عنوان پژوهشگر پيشکسوت دانشگاه از دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1389
13 لوح تقدير و دريافت جايزه به عنوان استاد نمونه دانشگاه از دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1389
14 لوح تقدير و دريافت جايزه به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشگي گناباد 1390
15 لوح تقدير به عنوان پژوهشگر نمونه شهرستان گناباد از فرماندار و رئيس ستاد هفته پژوهش و فناوري شهرستان گناباد 1390
16 لوح تقدير به عنوان داور کميسيون انتخاب پژوهش هاي برتر دانشگاهي و مراکز تحقيقاتي استان از رئيس دانشگاه پزشکي مشهد و رئيس کميته علمي هفته پژو 1390
17 لوح تقدير و دريافت جايزه به عنوان پژوهشگر برتر از دانشگاه علوم پزشگي گناباد 1391
18 لوح تقدير و دريافت جايزه به عنوان پژوهشگر برتر در سال 1392 از دانشگاه علوم پزشگي گناباد 1392
19 لوح تقدير و دريافت جايژه برای ارتقاء مرتبه به دانشياری و تشکر و فدردانی از تلاش و کوشش در ارتقاء و توسعه دانشگاه در هفته معلم از دانشگاه ع پ 1393
:: ::
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 90 queries by YEKTAWEB 3658