[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: اعضا - جهانشیر توکلی زاده ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دكتر جهانشیر توکلی زاده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 مقاله با مدخل جرايم اسکيزوفرنی، جهانشیر توکلی زاده دانشنامه پليس، 26/7/1393 مقاله کامل
2 مقاله با مدخل جرايم بيماران روانی، جهانشیر توکلی زاده دانشنامه پليس، 26/7/1393 مقاله کامل
3 مقاله با مدخل مددکاری اجتماعی، جهانشیر توکلی زاده دانشنامه پليس، 26/7/1393 مقاله کامل
4 مقاله با مدخل خشونت رانندگی، جهانشیر توکلی زاده دانشنامه پليس، 26/7/1393 مقاله کامل
5 The Effectiveness of communication skills training on marital conflicts and its different aspects in women Jahanshir Tavakolizadeh---Mahbobe Nejatian---Ahmad Soori Procedia - Social and Behavioral Sciences 2015 مقاله کامل پژوهشي اصيل
6 Academic self-efficacy: predictive role of attachment styles and meta-cognitive skills Jahanshir Tavaklizadeh---Javad Tabari---Ahmad Akbari Procedia - Social and Behavioral Sciences 2015 مقاله کامل
7 Assessment of Gonabad people's needs and its relationship with their demographic factors Journal of Research & Health 2015 چکیده مقاله
8 The Prevalence of Excessive Mobile Phone Use and its Relation With Mental Health Status and Demographic Factors Among the Students of Gonabad University of Medical Sciences in 2011 – 2012, Razavi Int J Med 2014 مقاله کامل پژوهشي اصيل
9 Effect of Self-regulation Training on Management of Type 2 Diabetes Iran Red Crescent Med J. 2014 مقاله کامل پژوهشي اصيل
10 The Effect of Consuming Food with “Warm” or “Cold” Temperaments on Students’ Mental Health and Aggression 45. The Effect of Consuming Food with “Warm” or “Cold” Temperaments on Students’ Mental Health and Aggression 2014 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
11 The comparison of Effect of cooperative and directive teaching on school achievement and adjustment of students with intellectual disability European Journal of Intellectual Disability. 2014 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
12 Epidemiology of loneliness in elderly women Journal of Research & Health 2014 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
13 The relationship between self-control and car accidents Razavi Int J Med 2014 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
14 The effect of cognitive- behavioral teaching on improvement of women's sexual function with hypoactive sexual desire disorder Zahedan Journal of Research in Medical Sciences 2012 مقاله کامل پژوهشي اصيل
15 The effect of rational-emotional training on mothers' mental health condition of mental retardation children Procedia - Social and Behavioral Sciences 2012 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
16 The role of Self-regulated learning strategies in psychological wellbeing condition of students Procedia - Social and Behavioral Sciences 2012 مقاله کامل پژوهشي اصيل
17 The effect of swimming on self-concept’s girl high school students Procedia - Social and Behavioral Sciences 2012 مقاله کامل پژوهشي اصيل
18 The effectuality of teaching of self-regulated learning strategies on mental health in students Procedia - Social and Behavioral Sciences Vol 29 2011 مقاله کامل پژوهشي اصيل
19 Effect of teaching of self-regulated learning strategies on attribution styles in Students Electronic Journal of Research in Educational Psychology 2011 مقاله کامل پژوهشي اصيل
20 Effect of teaching of self-regulated learning strategies on self-efficacy in students Procedia - Social and Behavioral Sciences 2011 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
21 تأثير تکنيک آرام سازي عضلاني بردرد بيماران همودياليزي، مجله افق دانش 1394 چکیده مقاله
22 رابطه جهت گيری مذهبی با بهزيستی روانشناختی در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال تحصيلی 91-1390، نشريه اسلام و سلامت، 1394 چکیده مقاله
23 تاثير تجسم هدايت شده بر اضطراب بيماران مبتلا به سندرم حاد کرونری بستری در بخش مراقبت های ويژه قلبی، مجله افق دانش 1394 چکیده مقاله
24 اثربخشي رفتار درماني گروهي و گروه درماني شناختي- رفتاري بر ميزان لغزش و ماندگاري در درمان بيماران وابسته به مواد افيوني تحت درمان MMT ماهنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه 1392 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
25 بررسی تاثير آموزش شناختی - رفتاری بر رضايت زناشويی زنان دارای کم کاری ميل جنسی مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ايلام. 1392 چکیده مقاله
26 سازگارى زناشویى: نقش پیش بین هوش معنوى و راهبردهاى مقابله اى با استرس، مجله افق دانش 1392 چکیده مقاله
27 اثر بخشی آموزش های عقلانی- هیجانی به شیوه گروهی بر عزت نفس و اضطراب دانش آموزان تیز هوش پسر مجله پژوهش و سلامت 1391 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
28 بررسی شيوع مصرف سيگار و ارتباط آن با عزت نفس در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي گناباد مجله پژوهش و سلامت 1391 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
29 رابطه بين هوش هيجاني و سازگاري در افراد مبتلا به سرطان در شهر مشهد در سال 1388 مجله افق دانش 1391 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
30 بررسي اثربخشي آموزش راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي بر سلامت رواني دانش آموزان پسر سال دوم راهنمايي شهر مشهد مجله اصول بهداشت روانی 1390 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
31 اثربخشی شيوه‌های فرزندپروری بر خودکارآمدی و سلامت ‌روان دانشجويان علوم انسانی دانشگاه پيام نور و آزاد نيشابور مجله افق دانش 1390 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
32 بررسي اپيدميولوژيک وضعيت سلامت رواني و ارتباط آن با خود پنداره نوجوانان دختر دبيرستانهاي گناباد دوره5 ، تابستان 89.ويژه نامه. فصلنامه دانش تندرستی 1389 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
33 بررسي وضعيت سلامت رواني دانشحويان جديد الورود نيمسال اول تحصيلي 89-1388 مجله افق دانش 1389 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
34 ارتباط باورهای کنترل سلامت و سبک زندگی در زنان باردار مجله ارمغان دانش 1389 مقاله کامل پژوهشي اصيل
35 ارتباط باورهای کنترل سلامت و سبک زندگی در زنان باردار فصلنامه دانش تندرستی 1389 مقاله کامل پژوهشي اصيل
36 اختلال وسواسي جبري در کودکان مجله تعليم و تربيت استثنايي 1387 چکیده مقاله
37 اختلال نارسايي توجه / بيش فعالي مجله تعليم و تربيت استثنايي 1387 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
38 توافق جهاني بر سر اختلال نارسايي توجه/ بيش فعالي شماره 66، خرداد 86 مجله تعليم و تربيت استثنايي (علمی-ترويجی) 1386 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
39 بررسي رويدادهاي تنش زادر جوانان سيگاري و غير سيگاري مجله افق دانش 1383 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
40 مقايسه ميزان افسردگي پس از زايمان طبيعي و سزارين اورژانسي در خانم هاي نخست باردار مراجعه كننده به بيمارستان 22 بهمن شهرستان گناباد مجله بهبود 1383 مقاله کامل پژوهشي اصيل
41 بررسي رويدادهاي استرس زا وهمراهي آن با اختلالات رواني در جوانان شهر گناباد مجله افق دانش 1382 مقاله کامل
42 بررسي شاخص هاي تکاملي کودکان يکساله شهرستان گناباد و مقايسه آن با معيارهاي استاندارد مجله پژوهش در پزشکي 1382 مقاله کامل پژوهشي اصيل
43 وضعيت سلامت رواني جوانان سيگاري و غيرسيگاري مجله افق دانش 1382 چکیده مقاله
44 بررسي مقايسه‌اي خودپنداره و همراهي آن با بهداشت رواني نوجوانان دختر دبيرستانهاي شهر گناباد مجله افق دانش 1382 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
45 بررسي وضعيت سلامت رواني دانشجويان ورودي سال تحصيلي 80-79 دانشکده علوم پزشکي گناباد مجله طب وجنوب 1381 مقاله کامل پژوهشي اصيل
46 بررسي وضعيت سلامت رواني دانشجويان ورودي سال تحصيلي 80-79 دانشکده علوم پزشکي گناباد مجله افق دانش 1381 مقاله کامل پژوهشي اصيل
47 بررسي ميزان افسردگي در دانشجويان دانشکده علوم پزشکي گناباد مجله طب وجنوب 1381 مقاله کامل پژوهشي اصيل
48 - بررسي شاخص هاي تکاملي کودکان يکساله شهرستان گناباد و مقايسه آن با معيارهاي استاندارد مجله افق دانش 1381 مقاله کامل پژوهشي اصيل
49 شيوع علايم روانپزشکي در دانشجويان دانشکده علوم پزشکي گناباد مجله طب وتزکيه 1380 مقاله کامل
50 بررسي ميزان افسردگي در دانشجويان دانشکده ع پ گناباد مجله دانشکده ع پ گناباد 1380 مقاله کامل
51 بررسي تاثير روزه داري بر وضعيت سلامت رواني مجله دانشکده ع پ گناباد 1379 مقاله کامل
52 تبادل فرهنگي- تهاجم فرهنگي مجله دانشکده ع پ گناباد 1377 مقاله کامل
53 همه گيرشناسي اختلالات رفتاري ايذايي وکمبود توجه در دانش آموزان دبستاني شهرگناباد مجله انديشه ورفتار 1376 مقاله کامل
54 همه گيرشناسي اختلالات رفتاري ايذايي وکمبود توجه در دانش آموزان دبستاني شهرگناباد 1375 مقاله کامل
55 اختلالات هذياني وکمبودهاي شناختي آن مجله دانشکده ع پ گناباد 1374 مقاله کامل
56 بررسي جرأت رزي وعزت نفس در دانشجويان سيگاري وغيرسيگاري دانشگاه آزاد اسلامي گناباد مجموعه مقالات دومين سمينار سراسري بهداشت رواني دانشجويان دانشگاه تربيت مدرس مقاله کامل
57 بررسي شاخص هاي تکاملي کودکان يکساله شهرستان گناباد و مقايسه آن با معيارهاي استاندارد مجله بيماريهاي کودکان ايران مقاله کامل
:: ::
Persian site map - English site map - Created in 0.1 seconds with 90 queries by YEKTAWEB 3658