[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: اعضا - جهانشیر توکلی زاده ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر جهانشیر توکلی زاده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
عضويت‌هاي حرفه‌اي
# عناوین عضویت‌هاى حرفه‌اى توضیحات
1 عضو سازمان نظام روانشناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران از 1382
2 عضو سازمان نظام روانشناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران از 1382
3 سر گروه ستاد اجرايي بانک اطلاعات پزشکان و دندانپزشکان شهرستان گناباد 1ز 20/12/1381 لغايت 1/12/1383
4 عضو شوراي آموزشي دانشگاه ع پ گناباد از 10/11/1379 لغايت 20/12/1380
5 عضو کميسيون موارد خاص دانشگاه از 8/2/1378 لغايت 1/12/1383
6 عضو گروه تخصصي پزشکي جامعه نگر از 27/12/1382 لغايت 1/12/1383
7 عضو گروه آموزشي پزشکي جامعه نگر از 20/12/1377 لغايت 1/12/1383
8 عضو شوراي تأمين بهداشت رواني دانشجويان دانشگاه از 8/9/1377 لغايت 1/12/1383
9 عضو هيئت مديره مرکز توان بخشي معلولين ذهني از 7/3/1379
10 عضو هيئت منصفه دانشکده از 4/12/1378 لغايت 1/12/1383
11 عضو کميته انضباطي تجديد نظر دانشکده از 20/4/1379 لغايت 1/12/1383
12 عضو کميته هماهنگي مداخله در رفتارهاي خودآسيب رسان از 7/10/1387
13 عضو گروه تخصصي پژوهش در آموزش مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي دانشگاه از 13/12/ 1378
14 عضو کميته مديريت بحران در حوادث مرتبط با خوابگاههاي دانشجويي از 15/12/1387
15 عضو شوراي بورس دانشگاه علوم پزشکي گناباد از 10/2/1388
16 عضو گروه علمي ارتقاء توسعه و مشارکت اجتماعي مرکز تحقيقات توسعه اجتماعي و ارتقاء سلامت از 3/3/1388
17 عضو شوراي عالي مرکز تحقيقات توسعه اجتماعي و ارتقاء سلامت شهرستان از 19/9/1388
18 عضو شوراي پژوهشي مرکز تحقيقات توسعه اجتماعي و ارتقاء سلامت شهرستان از 19/10/1388
19 رئيس کميته روانشناختي دانشگاه علوم پزشکي گناباد از 20/10/1388
20 عضو کميته منطقه اي اخلاق در پژوهش 1/3/1389
21 عضو کميسيون موارد خاص دانشگاه 4/3/1389
22 عضو کميته دانشگاهي ارزيابي فعاليت هاي نوآورانه آموزش پزشکي 19/3/1389
23 عضو شوراي اچ اس آ ر 23/4/1398
24 عضو شوراي پژوهشي دانشگاه 10/7/1389
25 داور کميسيون انتخاب پژوهش هاي برتر دانشگاهي و مراکز تحقيقاتي استان خراسان در سال هاي1388 و 1389 و 1390
26 عضو هيئت مؤسس نيمه وقت مرکز تحقيقات تعيين کننده هاي اجتماعي و عدالت در سلامت دانشگاه 7/2/1390
27 عضو شوراي سردبيري مجله افق دانش
28 عضو شوراي انتشارات دانشگاه از 21/2/1391
29 عضو کميته پژوهشی گروه پيراپزشکی از 21/7/1392
30 عضو کميته منتخب ارزشيابی و ارتقاء اعضای هيئت علمی از 20/8/1392
31 عضو شورای بورس دانشگاه از 27/8/1392
32 عضو شورای دانشگاه از 3/9/1392
33 عضو شورای انتشارات دانشگاه از 9/9/1392
34 عضو شورای پژوهشی دانشگاه از 10/9/1392
35 عضو کمیته پژوهشی مذهبی و فرهنگی دانشگاه از 9/9/1392
36 عضو گروه تخصصی ارزشيابی EDC از 12/9/1392
37 عضو گروه تخصصی آموزش در پژوهش از 13/9/1392
38 عضو کميته پژوهشی معاونت بهداشتی از 27/9/1392
39 عضو کميته روانشناختی دانشگاه از 1/10/1392
40 عضو شورای تحصيلات تکميلی دانشگاه از 3/10/1392
41 عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات و شورای اوليه ارزيابی مقالات مجله تخصصی پژوهش و سلامت از 23/10/1392
42 عضو شورای عالی مرکز تحقیقات دانشگاه (تمديد ابلا غ قبلی) از مورخ 10/12/1392
43 عضو کمیسیون تخصصی هیئت ممیزه ماده 1 ایین نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی دانشگاه از مورخ 3/12/1392
44 عضو نيمه وقت هيئت مؤسس مرکز تحقيقات عوامل اجتماعي مؤثر بر سلامت دانشگاه 18/3/1393
45 عضو شورای پژوهشی مرکز تحقيقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت دانشگاه از 18/4/1393
46 عضو علی البدل هيأت بدوی انتظامی اعضای هيأت علمی دانشگاه از 18/8/1393
47 عضو گروه سالمندان مرکز تحقيقات توسعه اجتماعي از 15/9/1393
48 مشاور مرکز مشاوره و راهنمايي از 11/11/1393
49 عضو شوراي پژوهشي مرکز تحقيقات و شوراي ارزيابي مقالات مجله تخصصي پژوهش و سلامت مرکز تحقيقات دانشگاه از 29/11/1393
50 عضو کميته اجرايي تدوين برنامه استراتژيک معاونت آموزشي دانشگاه از 23/3/1394
:: ::
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 98 queries by YEKTAWEB 4419