[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: اعضا - جهانشیر توکلی زاده ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر جهانشیر توکلی زاده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 دشيوع استفاده مفرط از تلفن همراه و برخي عوامل مرتبط با آن در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گناباد جهانشیر توکلی زاده، علیرضا عطاردی، سیروان احمدپور، امیر پورقیصر دانشگاه علوم پزشکی گناباد دانشگاه علوم پزشکی گناباد تکمیل شده 1390
2 بررسي وضعيت سلامت رواني دانشحويان جديد الورود نيمسال اول تحصيلي 89-1388 دانشگاه علوم پزشکی گناباد دانشگاه علوم پزشکی گناباد تکمیل شده 1388
3 رابطه بين باورهاي مذهبي و اضطراب امتحان دانشجويان دانشکگاه علوم پزشکی گناباد دانشگاه علوم پزشکی گناباد تکمیل شده 1388
4 سبک یادگیري و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی و مشخصات فردي در دانشجویان پرستاري دانشگاه علوم پزشکی گناباد مرضیه شهابی چشمه موسی ، محمد رضا منصوریان، دکتر جهانشیر توکلی زاده دانشگاه علوم پزشکی گناباد دانشگاه علوم پزشکی گناباد تکمیل شده 1389
5 بررسی شيوع اختلال بيش فعالی همراه با کمبود توجه و ارتباط آن با بی اختياری ادراری در کودکان دبستانی شهر گناباد در سال 1391 مهدی بصیری مقدم، جهانشیر توکلی زاده دانشگاه علوم پزشکی گناباد گناباد تکمیل شده 1391
6 شيوع علايم روانپزشکي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گناباد جهانشیر توکلی زاده دانشکده علوم پزشکی گناباد دانشکده علوم پزشکی گناباد تکمیل شده 1379
7 ميزان افسردگي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گناباد جهانشیر توکلی زاده، علی محمدپور دانشکده علوم پزشکی گناباد دانشکده علوم پزشکی گناباد تکمیل شده 1379
8 بررسي رويدادهاي استرس زا وهمراهي آن با اختلالات رواني جهانشیر توکلی زاده دانشکده علوم پزشکی گناباد گناباد تکمیل شده 1381
9 بررسي وضعيت سلامت رواني دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گناباد جهانشیر توکلی زاده دانشکده علوم پزشکی گناباد دانشکده علوم پزشکی گناباد تکمیل شده 1381
10 مقايسه افسردگي درحاملگي هاي خواسته ونا خواسته لاله حسینی شهيدی، مريم مقيميان، جهانشیر توکلی زاده دانشکده علوم پزشکی گناباد گناباد تکمیل شده 1381
11 بررسي مقايسه اي ميزان افسردگي پس از زايمان طبيعي وسزارين اورزانسي در خانم هاي نخست باردار جهانشیر توکلی زاده دانشکده علوم پزشکی گناباد گناباد تکمیل شده 1383
12 بررسي شاخص هاي تکاملي کودکان يکساله شهر گناباد ومقايسه آن با معيارهاي استاندارد محمد قهرمانی، جهانشیر توکلی زاده دانشکده علوم پزشکی گناباد گناباد تکمیل شده 1381
13 بررسي جرأت ورزي وعزت نفس در دانشجويان سيگاري وغير سيگاري جهانشیر توکلی زاده دانشکده علوم پزشکی گناباد دانشکده علوم پزشکی گناباد تکمیل شده 1382
14 بررسي وضعيت سلامت رواني در جوانان سيگاري وغير سيگاري جهانشیر توکلی زاده دانشکده علوم پزشکی گناباد دانشکده علوم پزشکی گناباد تکمیل شده 1382
15 بررسي عوامل فشارزا در جوانان سيگاري وغير سيگاري جهانشیر توکلی زاده دانشکده علوم پزشکی گناباد دانشکده علوم پزشکی گناباد تکمیل شده 1382
16 بررسي مقايسه‌اي خودپنداره و همراهي آن با بهداشت رواني نوجوانان دختر دبيرستانهاي شهر گناباد دانشکده علوم پزشکی گناباد دانشکده علوم پزشکی گناباد تکمیل شده 1384
17 بررسي هيپر بيلي روبينمي در نوزادان متولد شده بيمارستان 22 بهمن گناباد دانشکده علوم پزشکی گناباد دانشکده علوم پزشکی گناباد تکمیل شده 1385
18 بررسي شيوع لکنت و اختلال توليد کلام در دانش آموزان دبستاني شهر گناباد دانشکده علوم پزشکی گناباد دانشکده علوم پزشکی گناباد تکمیل شده 1388
19 رابطه بين جهت گيري مذهبی و بهزيستی روانشناختی در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گناباد در سال تحصيلی 91-1390 جهانشیر توکلی زاده، سجاد صادقی، علیرضا تولیده ای دانشگاه علوم پزشکی گناباد گناباد تکمیل شده 1391
20 The Effect of Child - Parent Relationship-Based Therapy (CPRT) on Reducing the Symptoms of Children's oppositional deviant disorder in 2012-2013 J Tavakolizadeh, N Hajivosogh Gonabad University of Medical Sciences Gonabad تکمیل شده 2017
21 Relationships between Personality Characteristics, Demographic Factors and Occupational Stress among Nurses J Tavakolizadeh, R Hajizadeh, MH Beheshti, F Mohammad Zadeh, Gonabad University of Medical Sciences Gonabad تکمیل شده 2011
22 Comparison of the effect of earmuffs and hocks on anxiety, depression & aggression of stone workers M Kianmehr, J Tavakolizadeh, J Tamaddon-Yalmeh, B Bahalgardi Gonabad University of Medical Sciences Gonabad تکمیل شده 2013
23 Assessment of Gonabad people's needs and its relationship with their demographic factors A Atarodi, Z Shahghasemi, V Armanmehr, J Tavakolizadeh, A Alemi. S Arabi Gonabad University of Medical Science Gonabad تکمیل شده 2013
24 The survey of hyperbilirubinemia in Born Gonabad 22 Bahman Hospitalin 2003-2004. Ghahremani M, Tavakoli-Zadeh J, Ghahremani AA Gonabad University of Medical Sciences Gonabad تکمیل شده 2004
25 The Prevalence of stuttering and speech disorders in primary school students of Gonabad city Gonabad University of Medical Sciences Gonabad تکمیل شده 2006
26 The survey of mental health status in Gonabad Medical sciences College students in 2009-2010 J Tavakolizadeh, Z Khodadadi Gonabad University of Medical Sciences Gonabad تکمیل شده 2010
27 The relationship between religious belifs and test anxiety J Tavakolizadeh, A Akbari, Z Khodadadi Gonabad University of Medical Sciences Gonabad تکمیل شده 2006
28 Learning Styles and Its Relationship to Academic Achievement and Personal Information in Nursing Students of Gonabad University of Medical Sciences M Shahabi, Ch Mousa, A Mansourian, J Tavakolizadeh Gonabad University of Medical Sciences Gonabad تکمیل شده 2007
29 The prevalence of excessive mobile phone use and its relation with mental health status and demographic factors among the students of Gonabad University of Medical sciences J Tavakolizadeh, A Atarodi, S Ahmadpour, A Pourgheisar Gonabad University of Medical Sciences Gonabad تکمیل شده 2009
30 Prevalence of ADHD and its association with urinary incontinence in primary school children of Gonabad city in 2012 M Basiri Moghadam, J Tavakolizadeh Gonabad University of Medical Sciences Gonabad تکمیل شده 2008
31 The Relationship between Religious Orientation and Psychological Well-Being among Gonabad Medical Sciencesin the academic year of 2011-2012 S Sadeghi, O Sadeghi, J Tavakolizadeh, HR Tohidi, K Z Gonabad University of Medical Sciences Gonabad تکمیل شده 2009
32 Comparison of the effectiveness of play therapy and painting therapy on social skills of students with learning disabilities. 2013 M Moshki, J Tavakolizadeh Gonabad University of Medical Sciences Gonabad تکمیل شده 2010
33 The Survey of stressful events on smoked and nonsmoked early adults of Gonabad city J Tavakkolizadeh, G Mohammad, M Moghimian Gonabad University of Medical Sciences Gonabad تکمیل شده 2003
34 The comparison of self-concept and self-concept and mental health of adolescent girls in Gonabad high schools M Moshki, H Shams, M Ghahramani, J Tavakolizadeh Gonabad University of Medical Sciences Gonabad تکمیل شده 2003
35 The survey of developmental criteria of one year old infants in Gonabad city and its comparison to standard indexes M Ghahramani, J Tavakolizadeh, H Chamanzari Gonabad University of Medical Sciences Gonabad تکمیل شده 2002
36 The survey assertiveness & self-esteem among smoked and non-smoked students J Tavakolizadeh, M Moghimian Gonabad University of Medical Sciences Gonabad تکمیل شده 2003
37 The survey of mental health condition on smoked and non-smoked youths of Gonabad city J Tavakolizadeh, M Ghahramani, F Hadizadeh Talasaz Gonabad University of Medical Sciences Gonabad تکمیل شده 2003
38 The study of Ramadan fasting effect on Moslems mental health M Ghahramani, A Delshad, J Tavakkoli Zadeh Gonabad University of Medical Sciences Gonabad تکمیل شده 1999
39 Psychiatic symptoms in Gonabad Medical University J Tavakolizadeh Gonabad University of Medical Sciences Gonabad تکمیل شده 2000
40 The prevalence of Depression in medical sciences students of Gonabad J Tavakolizadeh, A Mohammadpour Gonabad University of Medical Sciences Gonabad تکمیل شده 2000
41 The survey of stressor events and their relationship with mental disorders on youths in Gonabad city J Tavakolizadeh, M Moshki, L Hosseini Shahidi, P Maroozi Gonabad University of Medical Sciences Gonabad تکمیل شده 2002
42 Survey of mental health status in Gonabad Medical sciences College students J Tavakolizadeh, M Gharamani, H Chamanzari Gonabad University of Medical Sciences Gonabad تکمیل شده 2002
43 The Comparison of depression in wanted and unwanted pregnancies L Hosseini Shahidi, M Moghimian, J Tavakkolizadeh Gonabad University of Medical Sciences Gonabad تکمیل شده 2002
44 The comparison of the rate of postpartum depression between NVD & C/S emergency in primipare women referring to the 22 Bahman Hospital in Gonabad F Hadizadeh Talasaz, N Bahri, J Tavakolizadeh Gonabad University of Medical Sciences Gonabad تکمیل شده 2004
45 سنجش سلسله مراتبی نیازهای مازلو مردم شهر گناباد و ارتباط آن با عوامل جمعیت شناختی در سال 1389 علیرصا عطاردی، زهرا شاه قاسمی، جهانشیر توکلی زاده، علی عالمی، وجیهه آرمانمهر دانشگاه علوم پزشکی گناباد گناباد تکمیل شده 1392
46 نقش ويژگي هاي شخصيتي و عوامل جمعيت شناختي بر استرس شغلي پرستاران شاغل در بيمارستانهاي شهر گناباد جهانشیر توکلی زاده، محمد رضا بهشتی، حاجیزاده، محمدزاده دانشگاه علوم پزشکی گناباد گناباد تکمیل شده 1393
47 مقايسه استفاده از صداشکن و ايرماف بر پرخاشگری، اضطراب، افسردگی و بهزيستی روانشناختی کارگران سنگبری مجتبی کیانمهر، جهانشیر توکلی زاده، جلال تمدن، بهالگردی دانشگاه علوم پزشکی گناباد گناباد تکمیل شده 1395
48 مقایسه اثربخشی بازی درمانی و نقاشی درمانی بر مهارت های اجتماعی دانش آموزان دچار نارسایی یادگیری جهانشیر توکلی زاده، مهدی مشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد دانشگاه علوم پزشکی گناباد تکمیل شده 1392
49 تاثير روزه داري بر وضعيت سلامت رواني محمد قهرمانی، علی دلشاذ، جهانشیر توکلی زاده دانشکده علوم پزشکی گناباد گناباد تکمیل شده 1378
50 بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر رابطه والد – کودک (CPRT) بر کاهش علائم اختلال نافرمانی مقابله ای کودکان 95-1394 جهانشیر توکلی زاده، نجمه سادات حاجی وثوق دانشگاه علوم پزشکی گناباد تکمیل شده 1396
:: ::
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 97 queries by YEKTAWEB 4256