[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: اعضا - جهانشیر توکلی زاده ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر جهانشیر توکلی زاده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 The study of Ramadan fasting effect on Moslems mental health M Ghahramani, A Delshad, J Tavakkoli Zadeh Gonabad University of Medical Sciences Gonabad تکمیل شده 1999
2 Psychiatic symptoms in Gonabad Medical University J Tavakolizadeh Gonabad University of Medical Sciences Gonabad تکمیل شده 2000
3 The prevalence of Depression in medical sciences students of Gonabad J Tavakolizadeh, A Mohammadpour Gonabad University of Medical Sciences Gonabad تکمیل شده 2000
4 The survey of stressor events and their relationship with mental disorders on youths in Gonabad city J Tavakolizadeh, M Moshki, L Hosseini Shahidi, P Maroozi Gonabad University of Medical Sciences Gonabad تکمیل شده 2002
5 Survey of mental health status in Gonabad Medical sciences College students J Tavakolizadeh, M Gharamani, H Chamanzari Gonabad University of Medical Sciences Gonabad تکمیل شده 2002
6 The Comparison of depression in wanted and unwanted pregnancies L Hosseini Shahidi, M Moghimian, J Tavakkolizadeh Gonabad University of Medical Sciences Gonabad تکمیل شده 2002
7 The comparison of the rate of postpartum depression between NVD & C/S emergency in primipare women referring to the 22 Bahman Hospital in Gonabad F Hadizadeh Talasaz, N Bahri, J Tavakolizadeh Gonabad University of Medical Sciences Gonabad تکمیل شده 2004
8 The survey of developmental criteria of one year old infants in Gonabad city and its comparison to standard indexes M Ghahramani, J Tavakolizadeh, H Chamanzari Gonabad University of Medical Sciences Gonabad تکمیل شده 2002
9 The survey assertiveness & self-esteem among smoked and non-smoked students J Tavakolizadeh, M Moghimian Gonabad University of Medical Sciences Gonabad تکمیل شده 2003
10 The survey of mental health condition on smoked and non-smoked youths of Gonabad city J Tavakolizadeh, M Ghahramani, F Hadizadeh Talasaz Gonabad University of Medical Sciences Gonabad تکمیل شده 2003
11 The Survey of stressful events on smoked and nonsmoked early adults of Gonabad city J Tavakkolizadeh, G Mohammad, M Moghimian Gonabad University of Medical Sciences Gonabad تکمیل شده 2003
12 The comparison of self-concept and self-concept and mental health of adolescent girls in Gonabad high schools M Moshki, H Shams, M Ghahramani, J Tavakolizadeh Gonabad University of Medical Sciences Gonabad تکمیل شده 2003
13 The survey of hyperbilirubinemia in Born Gonabad 22 Bahman Hospitalin 2003-2004. Ghahremani M, Tavakoli-Zadeh J, Ghahremani AA Gonabad University of Medical Sciences Gonabad تکمیل شده 2004
14 The Prevalence of stuttering and speech disorders in primary school students of Gonabad city Gonabad University of Medical Sciences Gonabad تکمیل شده 2006
15 The survey of mental health status in Gonabad Medical sciences College students in 2009-2010 J Tavakolizadeh, Z Khodadadi Gonabad University of Medical Sciences Gonabad تکمیل شده 2010
16 The relationship between religious belifs and test anxiety J Tavakolizadeh, A Akbari, Z Khodadadi Gonabad University of Medical Sciences Gonabad تکمیل شده 2006
17 Learning Styles and Its Relationship to Academic Achievement and Personal Information in Nursing Students of Gonabad University of Medical Sciences M Shahabi, Ch Mousa, A Mansourian, J Tavakolizadeh Gonabad University of Medical Sciences Gonabad تکمیل شده 2007
18 The prevalence of excessive mobile phone use and its relation with mental health status and demographic factors among the students of Gonabad University of Medical sciences J Tavakolizadeh, A Atarodi, S Ahmadpour, A Pourgheisar Gonabad University of Medical Sciences Gonabad تکمیل شده 2009
19 Prevalence of ADHD and its association with urinary incontinence in primary school children of Gonabad city in 2012 M Basiri Moghadam, J Tavakolizadeh Gonabad University of Medical Sciences Gonabad تکمیل شده 2008
20 The Relationship between Religious Orientation and Psychological Well-Being among Gonabad Medical Sciencesin the academic year of 2011-2012 S Sadeghi, O Sadeghi, J Tavakolizadeh, HR Tohidi, K Z Gonabad University of Medical Sciences Gonabad تکمیل شده 2009
21 Comparison of the effectiveness of play therapy and painting therapy on social skills of students with learning disabilities. 2013 M Moshki, J Tavakolizadeh Gonabad University of Medical Sciences Gonabad تکمیل شده 2010
22 Relationships between Personality Characteristics, Demographic Factors and Occupational Stress among Nurses J Tavakolizadeh, R Hajizadeh, MH Beheshti, F Mohammad Zadeh, Gonabad University of Medical Sciences Gonabad تکمیل شده 2011
23 Comparison of the effect of earmuffs and hocks on anxiety, depression & aggression of stone workers M Kianmehr, J Tavakolizadeh, J Tamaddon-Yalmeh, B Bahalgardi Gonabad University of Medical Sciences Gonabad تکمیل شده 2013
24 Assessment of Gonabad people's needs and its relationship with their demographic factors A Atarodi, Z Shahghasemi, V Armanmehr, J Tavakolizadeh, A Alemi. S Arabi Gonabad University of Medical Science Gonabad تکمیل شده 2013
25 The Effect of Child - Parent Relationship-Based Therapy (CPRT) on Reducing the Symptoms of Children's oppositional deviant disorder in 2012-2013 J Tavakolizadeh, N Hajivosogh Gonabad University of Medical Sciences Gonabad تکمیل شده 2017
26 تاثير روزه داري بر وضعيت سلامت رواني محمد قهرمانی، علی دلشاذ، جهانشیر توکلی زاده دانشکده علوم پزشکی گناباد گناباد تکمیل شده 1378
27 شيوع علايم روانپزشکي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گناباد جهانشیر توکلی زاده دانشکده علوم پزشکی گناباد دانشکده علوم پزشکی گناباد تکمیل شده 1379
28 ميزان افسردگي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گناباد جهانشیر توکلی زاده، علی محمدپور دانشکده علوم پزشکی گناباد دانشکده علوم پزشکی گناباد تکمیل شده 1379
29 بررسي رويدادهاي استرس زا وهمراهي آن با اختلالات رواني جهانشیر توکلی زاده دانشکده علوم پزشکی گناباد گناباد تکمیل شده 1381
30 بررسي وضعيت سلامت رواني دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گناباد جهانشیر توکلی زاده دانشکده علوم پزشکی گناباد دانشکده علوم پزشکی گناباد تکمیل شده 1381
31 مقايسه افسردگي درحاملگي هاي خواسته ونا خواسته لاله حسینی شهيدی، مريم مقيميان، جهانشیر توکلی زاده دانشکده علوم پزشکی گناباد گناباد تکمیل شده 1381
32 بررسي مقايسه اي ميزان افسردگي پس از زايمان طبيعي وسزارين اورزانسي در خانم هاي نخست باردار جهانشیر توکلی زاده دانشکده علوم پزشکی گناباد گناباد تکمیل شده 1383
33 بررسي شاخص هاي تکاملي کودکان يکساله شهر گناباد ومقايسه آن با معيارهاي استاندارد محمد قهرمانی، جهانشیر توکلی زاده دانشکده علوم پزشکی گناباد گناباد تکمیل شده 1381
34 بررسي جرأت ورزي وعزت نفس در دانشجويان سيگاري وغير سيگاري جهانشیر توکلی زاده دانشکده علوم پزشکی گناباد دانشکده علوم پزشکی گناباد تکمیل شده 1382
35 بررسي وضعيت سلامت رواني در جوانان سيگاري وغير سيگاري جهانشیر توکلی زاده دانشکده علوم پزشکی گناباد دانشکده علوم پزشکی گناباد تکمیل شده 1382
36 بررسي عوامل فشارزا در جوانان سيگاري وغير سيگاري جهانشیر توکلی زاده دانشکده علوم پزشکی گناباد دانشکده علوم پزشکی گناباد تکمیل شده 1382
37 بررسي مقايسه‌اي خودپنداره و همراهي آن با بهداشت رواني نوجوانان دختر دبيرستانهاي شهر گناباد دانشکده علوم پزشکی گناباد دانشکده علوم پزشکی گناباد تکمیل شده 1384
38 بررسي هيپر بيلي روبينمي در نوزادان متولد شده بيمارستان 22 بهمن گناباد دانشکده علوم پزشکی گناباد دانشکده علوم پزشکی گناباد تکمیل شده 1385
39 بررسي شيوع لکنت و اختلال توليد کلام در دانش آموزان دبستاني شهر گناباد دانشکده علوم پزشکی گناباد دانشکده علوم پزشکی گناباد تکمیل شده 1388
40 بررسي وضعيت سلامت رواني دانشحويان جديد الورود نيمسال اول تحصيلي 89-1388 دانشگاه علوم پزشکی گناباد دانشگاه علوم پزشکی گناباد تکمیل شده 1388
41 رابطه بين باورهاي مذهبي و اضطراب امتحان دانشجويان دانشکگاه علوم پزشکی گناباد دانشگاه علوم پزشکی گناباد تکمیل شده 1388
42 سبک یادگیري و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی و مشخصات فردي در دانشجویان پرستاري دانشگاه علوم پزشکی گناباد مرضیه شهابی چشمه موسی ، محمد رضا منصوریان، دکتر جهانشیر توکلی زاده دانشگاه علوم پزشکی گناباد دانشگاه علوم پزشکی گناباد تکمیل شده 1389
43 بررسی شيوع اختلال بيش فعالی همراه با کمبود توجه و ارتباط آن با بی اختياری ادراری در کودکان دبستانی شهر گناباد در سال 1391 مهدی بصیری مقدم، جهانشیر توکلی زاده دانشگاه علوم پزشکی گناباد گناباد تکمیل شده 1391
44 دشيوع استفاده مفرط از تلفن همراه و برخي عوامل مرتبط با آن در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گناباد جهانشیر توکلی زاده، علیرضا عطاردی، سیروان احمدپور، امیر پورقیصر دانشگاه علوم پزشکی گناباد دانشگاه علوم پزشکی گناباد تکمیل شده 1390
45 رابطه بين جهت گيري مذهبی و بهزيستی روانشناختی در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گناباد در سال تحصيلی 91-1390 جهانشیر توکلی زاده، سجاد صادقی، علیرضا تولیده ای دانشگاه علوم پزشکی گناباد گناباد تکمیل شده 1391
46 مقایسه اثربخشی بازی درمانی و نقاشی درمانی بر مهارت های اجتماعی دانش آموزان دچار نارسایی یادگیری جهانشیر توکلی زاده، مهدی مشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد دانشگاه علوم پزشکی گناباد تکمیل شده 1392
47 نقش ويژگي هاي شخصيتي و عوامل جمعيت شناختي بر استرس شغلي پرستاران شاغل در بيمارستانهاي شهر گناباد جهانشیر توکلی زاده، محمد رضا بهشتی، حاجیزاده، محمدزاده دانشگاه علوم پزشکی گناباد گناباد تکمیل شده 1393
48 مقايسه استفاده از صداشکن و ايرماف بر پرخاشگری، اضطراب، افسردگی و بهزيستی روانشناختی کارگران سنگبری مجتبی کیانمهر، جهانشیر توکلی زاده، جلال تمدن، بهالگردی دانشگاه علوم پزشکی گناباد گناباد تکمیل شده 1395
49 سنجش سلسله مراتبی نیازهای مازلو مردم شهر گناباد و ارتباط آن با عوامل جمعیت شناختی در سال 1389 علیرصا عطاردی، زهرا شاه قاسمی، جهانشیر توکلی زاده، علی عالمی، وجیهه آرمانمهر دانشگاه علوم پزشکی گناباد گناباد تکمیل شده 1392
50 بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر رابطه والد – کودک (CPRT) بر کاهش علائم اختلال نافرمانی مقابله ای کودکان 95-1394 جهانشیر توکلی زاده، نجمه سادات حاجی وثوق دانشگاه علوم پزشکی گناباد تکمیل شده 1396
:: ::
Persian site map - English site map - Created in 0.09 seconds with 98 queries by YEKTAWEB 4419