[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: اعضا - علی محمدپور ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علی محمدپور | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 عضو شورای اقامه فریضه امر به معروف و نهی از منکر 1391
2 عضو کارگروه آیین نامه دورکاری دانشگاه 1391
3 نایب رئیس کمیسیون موارد خاص دانشگاه 1391
4 عضو کمیته دانشگاهی مراقبت بیماریهای منتقله از آب و غذا 1391
5 نماینده تام الاختیار سازمان سنجش کشور در برگزاری آزمون 1391 در گناباد 1391
6 عضو برگزار کننده آزمون جامع دانشجویان مقطع دکتری تخصصی پرستاری دانشکده پرستاری مامایی مشهد 1390
7 دبیر ستاد اجرایی شدن طرح دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیات علمی 1390
8 دبیر هیات اجرایی جذب هیات علمی دانشگاه 1390
9 عضو کمیته ارزشیابی عملکرد پژوهشی مراکز تحقیقات دانشگاه 1391
10 مسوول شورای سردبیری مجله افق دانش 1391
11 عضو هیات موسس نیمه وقت مرکز تحقیقات تعیین کننده های اجتماعی و عدالت در سلامت دانشگاه ع.پ.گناباد 1390
12 استاد مشاور دانشجویان ارشد پرستاری و مراقبتهای و یژه ورودی مهر 90 1390
13 عضو کمیته دانشگاهی وب سنجی 1390
14 عضو شورای امر به معروف و نهی از منکر 1390
15 عضو ستاد شاهد و ایثار گر 1390
16 نماینده تام الاختیار سازمان سنجش کشور در برگزاری آزمون 1390 در گناباد. 1390
17 عضو هیات علمی سومین همایش ملی انجمن علمی پرستاری ایران 1389
18 عضو کمیته دانشگاهی حاکمیت بالینی 1390
19 عضو هیات اجرایی جذب هیات علمی دانشگاه 1390
20 عضو شورای بورس 1390
21 دبیر شورای عالی اخلاق پزشکی 1390
22 رئیس شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه 1390
23 دبیر کمیته اخلاق پزشکی 1390
24 عضو کمیته دانشگاهی کاهش مرگ و میر کودکان 59-1 ماهه 1390
25 عضو کمیته ایمنی و ترویج زایمان طبیعی 1390
26 رئیس کمیته مداخله در رفتارهای خود آسیب رسان 1390
27 رئیس کمیته دانشگاهی ارزیابی فعالیتهای نوآورانه 1390
28 عضو کمیته پیاده سازی استانداردهای آموزش پزشکی عمومی 1390
29 عضو کمیته ایمن سازی اماکن دانشجوییو آموزشی 1390
30 رئیس شورایHSR دانشگاه 1390
31 عضو ستاد حوادث غیرمترقبه 1390
32 عضو ستاد ارتقائ خدمات اورژانسهای بیمارستانی 1390
33 عضو کارگروه کاهش تصدی گری دانشگاه 1390
34 عضو کمیته تخصیص امتیاز به برنامه های آموزش مداوم دانشگاه 1389
35 عضو شورای تامین بهداشت روان دانشجویان 1390
36 عضو ستاد توسعه و ترویج اقامه نماز 1390
37 عضو کمیته تامین منابع علمی 1389
38 عضو شورای راهبردی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 1389
39 عضو کمیته برنامه ریزی درسی دانشکده پزشکی 1389
40 عضو هیات عالی نظارت بر نظام نوین اداره بیمارستانها 1389
41 عضو شورای سیاست گذاری در ششمین همایش سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور 1389
42 عضو گروه تخصصی پژوهش در آموزش مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکس دانشگاه ع. پ. گناباد 1389
43 دبیر علمی ششمین همایش سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور
44 عضو هیات رئیسه و کمیته علمی در ششمین همایش سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور 1389
45 عضو هسته پژوهش شهرداري شهرستان گناباد 1389
46 عضو كميته منطقه اي اخلاق در پژوهش 1389
47 عضو شوراي تحصيلات تکمیلي دانشگاه علوم پزشكي گناباد 1389
48 رئيس شوراي انتشارات دانشگاه علوم پزشكي گناباد 1389
49 دبير شوراي(سیاستگذاری اولویتهای پژوهشی در سلامت) HSR دانشگاه علوم پزشكي گناباد. 1389
50 عضوكميته دانشگاهي ارزيابي فعاليتهاي نوآورانه آموزش پزشكي 1389
51 عضو ستاد ارتقاء خدمات اورژانسهاي بيمارستاني 1389
52 مدير امور پژوهشي دانشگاه علوم پرشكي گناباد 1389
53 عضو شوراي علمي- پژوهشي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري دانشگاه علوم پزشكي گناباد 1388
54 استاد راهنمای دانشجویان پرستاری ورودی 88 1388
55 عضو شوراي اموزشي دانشگاه علوم پزشكي گناباد. 1388
56 مدير اجرايي فصلنامه علمي پژوهشي افق دانش 1388
57 مدير گروه داخلي- جراحي و اطفال دانشگاه علوم پزشكي گناباد 1388
58 عضو گروه علمي ارتقاء سلامت سالمندان مركز تحقيقات توسعه اجتماعي و ارتقاء سلامت 1388
59 رئیس کمیته تالیف و ترجمه دانشگاه علوم پزشکی گناباد
60 عضو هیات مدیره انجمن علمی پرستاری ایران
61 مسوول گروه تخصصي برنامه ريزي درسي و آموزشي مركز مطالعات و توسعه اموزش پزشكي گناباد. 1388
62 عضو فعال پایگاه تحقیقات جمعیتی شهر گناباد
63 عضو پروژه مطالعاتی ایجاد شهرک صنایع غذایی کاخک
64 مدیر حوزه های برگزاری آزمون سراسری 1381 1382
65 عضو شورای سیاستگذاری و برنامه ریزی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی 1382 -
66 عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1378
67 عضو شوراي‌ مديريت‌ EDC دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1379 -
68 عضو کمیته گزینش استاد دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1382 -
69 مسئول گروه توانمند سازی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1382 -
70 عضو كميته بررسي‌ مقالات‌ از لحاظ‌ تأليف‌ و ترجمه‌ و درجه‌ علمي‌ (‌همطرازی) دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1380 -
71 عضو شوراي‌ آموزشي‌ دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1379 -
72 عضو كميته‌ اخلاق‌ در پژوهش‌ دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1377 -
73 عضو شوراي‌ HSR دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1379 -
74 عضو شوراي‌ دانشكده‌ دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1381 -
75 عضور شوراي‌ تمام‌ وقت‌ دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1377
76 عضو شوراي‌ پزشکی جامعه‌ نگر دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1377 -
77 عضو شوراي‌ دانشكده‌ دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1376 1378
78 عضو هيأت‌ تحريريه‌ و مدیر اجرایی مجله‌ افق دانش دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1375 -
79 عضو هیات سردبیری مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1383 -
80 سردبير مجله‌ علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1374 1381
81 معاون تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1392 -
82 معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1389 1392
83 مدیر پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1387 1389
84 مدير گروه‌ پرستاري‌ دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1376 1380
85 مدیر پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1381 1383
86 عضو هیات رئیسه و شورای راهبردی و کمیته علمی همایش ملی معنویت قرآن پژوهی و سلامت 1391
87 دبیر علمی همایش ملی معنویت سلامت. 1390
88 عضو شورای هماهنگی فعالیتهای قرآنی دانشگاه 1391
89 عضو شورای راهبردی دفتر نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه 1391
90 عضو هیات بدوی انتظامی هیات علمی 1391
91 عضو کمیسیون ماده یک ارتقای اعضای هیات علمی
92 عضو کمیته قرآن و عترت دانشگاه 1391
93 عضو کمیته دائمی سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد 1391
94 عضو کمیته دانشگاهی تبیین و ترویج فرهنگ اقتصاد مقاومتی دانشگاه 1391
:: ::
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 97 queries by YEKTAWEB 4256