فرم دریافت تشویقی مقالات چاپ شده
[ برگشت به فرم ]
- اطلاعات فردی
1 نام و نام خانوادگی
2 بالاترین مدرک تحصیلی
3 شغل
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عضو هیات علمی
عضو غیر هیات علمی
کارمند
دانشجو
4 رشته
5 شماره تلفن همراه
6 آدرس محل کار
7 پست الکترونیکی
8 شماره حساب - نام بانک- شعبه
- مشخصات مقاله چاپ شده
9 زبان مقاله
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
فارسی
انگلیسی
سایر
10 نوع مقاله
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
Original Article
Review Article
Short Article
Case Report
Brief Report
Editorial, Letter
سایر
11 عنوان مقاله
12 عنوان مجله
13 سال انتشار
14 ماه انتشار
15 دوره- شماره
16 مقاله در کدام یک از بانک های اطلاعاتی زیر نمایه شده است (ایندکس مقاله)؟
 ISI Web of Science
 Scopus
 PubMed, Medline
 Chemical Abstract
 ISC
 سایر نمایه ها
17 این مقاله حاصل چیست؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
طرح پژوهشی
پایان نامه
مستقل
سایر
18 در صورتی که مقاله حاصل طرح تحقیقاتی یا پایان نامه می باشد لطفا عنوان و سال تصویب آن را بنویسید؟
19 کد اخلاقی طرحی که مقاله از آن استخراج شده است
ورود کد اخلاق الزامی می باشد، در صورت عدم ثبت کد اخلاق، مقاله توسط کارشناس اخلاق بررسی و در صورت تایید، پرداخت تشویقی انجام خواهد شد.
20 فایل مقاله را لطفا بارگذاری نمایید؟ ترجیحاً فایل PDF
لطفا فایل تقاضا شده را به فرم پیوست کنید.
21 لینک مقاله
22 تعهدات نویسنده مقاله چاپ شده
اینجانب متعهد می شوم تمامی اطلاعات فوق صحیح بوده و اینجانب قبلا بابت چاپ مقاله حاضر و یا معادل آن به زبان های دیگر از دانشگاه پاداش دریافت نکرده ام.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
قبول دارم
قبول ندارم