سامانه اطلاعات پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد- اطلاعیه ها
قابل توجه پژوهشگران و مولفان محترم کتب

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مصوبه شورای انتشارات دانشگاه مورخ 20/9/1386 بند 5

  با توجه به اینکه در بعضی معاونت های دانشکده آثاری منتشر می شود که دارای آرم دانشکده بوده لیکن دارای ایرادات نگارشی، املایی و گاهاً محتوایی می باشد و همچنین بعضی سوء استفاده ها در خصوص چاپ مطالبی از افراد دیگر با نام سایر افراد مقرر شد از تاریخ این جلسه کلیه انتشارات (بوکلت، ترجمه و تالیف) که آرم دانشکده یا معاونتی بخواهد روی آن درج شود باید تأییدیه شورای انتشارات دانشکده را اخذ نماید. این مصوبه شامل انتشارات مصوب (از درخواست تألیف و ترجمه تا داوری و صدور مجوز چاپ) و انتشارات غیر مصوب (که تنها ارزیابی کلی آن صورت می گیرد) می باشد.

جوابیه دفتر حقوقی دانشگاه در این خصوص به شرح ذیل می باشد:

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه سامانه اطلاعات پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد:
http://research.gmu.ac.ir/find.php?item=1.11.15.fa
برگشت به اصل مطلب